21.10.10

Δαιαβσε το γηρογρα.Μροπεις!

 
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο
του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλοό με τι
σριεά ενίαι τοθοπημετένα να γταμάμρα
σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το
ταελείτυο γάμμρα να ενίαι στωσή θσέη.
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυες
θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις
λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί
ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι
γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη
σαν σνύλοο.
Ατίπτσυεο, ε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: